09 mei 2019

De Orde van den Prince: tussen vernieuwing en traditie


Jubileumtoespraak vicepresident Jan Weierink bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan afdeling Extra-Muros - zaterdag 27 april 2019 – Universitaire Club Antwerpen. “Het gaat niet alleen over nu, maar vooral over straks.”

 

 

Waarde voorzitter van de afdeling Extra-Muros,

Beste Princevrienden,

 

Dank voor de uitnodiging om hier vandaag bij de viering van het dertigjarig bestaan van uw afdeling Extra-Muros van de Orde van den Prince aanwezig te mogen zijn. Felicitaties voor uw jubileum komen ook namens het Dagelijks bestuur van de Prince. Onze President, Godelieve Laureys, was graag aanwezig geweest vandaag, maar is wegens verblijf in het buitenland helaas verhinderd.

 

Zoals u wellicht weet, ben ik vorig jaar ook in Keulen op de gewestdagen Buitenland geweest. Zo’n bezoek heeft een belang, ook voor leden van het DB. Afdelingsbezoeken vormen een mozaïek van ervaringen en zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie.

 

De Orde van den Prince bevindt zich momenteel tussen vernieuwing en traditie. Het Beleidsplan 2016-2020 spreekt van ‘Het gaat niet alleen over nu, maar vooral over straks'. Welnu, het bestuur van de Prince wil zich inzetten voor een grotere uitstraling van ons genootschap. Staat ook open voor project-gestuurde samenwerking met gelijkgezinde verenigingen en organisaties met verwante doelstellingen, zonder evenwel aan onze eigenheid te tornen.

 

Als we vooral kijken naar de sterke punten, kunnen we onze Orde karakteriseren als een genootschap met een groot potentieel aan intellectueel en sociaal kapitaal, dat bovendien kan bogen op een lange traditie. De Orde onderscheidt zich van andere vergelijkbare verenigingen door haar duidelijke missie op het vlak van de Nederlandse taal en cultuur en door de universele kernwaarden van amicitia en tolerantia die ze hoog in het vaandel draagt. Ten slotte is de Orde uniek, doordat het een Vlaams-Nederlands genootschap is met een verankering in twee landen en in het mondiale Nederlandse taalgebied in de breedste zin.

 

Het bestuur is het er van meet af aan om te doen geweest om voort te bouwen op de sterke punten en om de kansen en uitdagingen die zich aandienen in de maatschappelijke omgeving optimaal te benutten, om zo samen een flinke stap voorwaarts te zetten. Kernachtig uitgedrukt: het beleid is erop gericht de betrokkenheid en het engagement van zowel de zittende als van de nieuwe leden te bevorderen. Het lidmaatschap van de Orde van den Prince is niet vrijblijvend, is niet alleen eervol en ook niet alleen gezellig of leuk. We moeten de uitdaging aangaan om in deze moeilijke en complexe tijd een ethische voortrekkersrol op te nemen en dit gestalte te geven bij het uitdragen van onze Nederlandse cultuur.

 

Daar zijn we eigenlijk ook al mee bezig. In de afgelopen periode is er op verschillende niveaus nagedacht en gedebatteerd over hoe we de aantrekkingskracht en werking van ons genootschap kunnen garanderen binnen een nieuw tijdsgewricht.

 

De Algemene Raad, de bijeenkomst van alle afdelingsvoorzitters, heeft ook al een groot aantal initiatieven en hervormingen goedgekeurd die daadwerkelijk het proces van verjonging, vervrouwelijking en vernieuwing beogen. Want juist in de afdelingen zal het inderdaad moeten gebeuren, daar zullen de aangereikte voorstellen uitgekristalliseerd worden op maat en in samenspraak met de leden. De afdelingen zijn in al hun geschakeerdheid immers de hoekstenen van de Orde.

 

Natuurlijk moeten we al het goede, positieve, plezierige en de warme genegenheid die bij de basis leeft bewaren en zelfs versterken, maar van daaruit moeten we nieuwe paden inslaan, wat van ons genootschap een eigentijdse, zinvolle maatschappelijke actor maakt, die we met trots en fierheid op de kaart kunnen zetten.

 

Het is een dynamische boodschap. We nemen de uitdaging op om ons genootschap continu in beweging te brengen en in te spelen op de relevante vragen in onze maatschappij. Alleen dan kunnen we een rol spelen die beantwoordt aan onze missie, alleen dan ook kunnen we onze aantrekkingskracht vergroten en nieuwe enthousiaste en geëngageerde leden rekruteren.

 

Ik vind dus dat we het unieke transnationale karakter van ons Vlaams-Nederlands genootschap een meer centrale plaats moeten geven in onze werking en meer als een troef onder het voetlicht brengen. Onze gemeenschappelijke moedertaal is een belangrijke drager van onze identiteit, maar tegelijkertijd een barometer voor de verschillen tussen onze beide landen. We kunnen meer doen met onze kennis van en ons engagement voor de Nederlands-Vlaamse samenwerking. Het gaat hierbij zowel over het traceren van parallellen en gelijkenissen als over het vinden van snijpunten om juist te kunnen putten uit de rijkdom van de verschillen en van aanknopingspunten voor complementaire acties. Verbondenheid is hier het sleutelwoord, gelijkenissen en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen zijn hieraan ondergeschikt.

 

Een aantal doelstellingen staat bij het bestuur voorop: een pro-actief beleid inzake de werving van nieuwe leden met oog voor verjonging en vervrouwelijking én verkleuring, het stimuleren en aanwakkeren van de betrokkenheid van de leden, het verdiepen van de inhoudelijke werking, het verhogen van de zichtbaarheid van ons genootschap en het aanscherpen van het maatschappelijke engagement.

 

Het lidmaatschap van de Orde van den Prince is niet vrijblijvend, is niet alleen eervol en ook niet alleen gezellig. Uniek is dat we een Vlaams-Nederlands genootschap zijn met een verankering in twee landen en daarbuiten in het mondiale Nederlandse taalgebied in de breedste zin. We moeten samen de uitdaging aangaan om in deze moeilijke en complexe tijd een ethische voortrekkersrol op te nemen en dit gestalte te geven bij het uitdragen van onze Nederlandse taal en cultuur.

 

De kernwaarden van Amicitia en Tolerantia, die we hoog in het vaandel dragen in ons genootschap, hebben dan ook niets aan belang ingeboet, wel integendeel. Er is meer dan ooit nood aan tolerantie als maatschappelijke waarde en als hoeksteen voor een zorgzame samenleving. We moeten ingaan tegen de verzuring en de verharding in de samenleving. Hier ligt voor onze Orde een echte uitdaging. We moeten ze meer dan ooit onderschrijven, dag in dag uit samen beleven en uitdragen om een tegenstroom te creëren!

 

Het zou mooi zijn als de vergaderingen van de Algemene Raad worden opgevolgd door een continue dialoog en interactieve communicatie ook langs digitale weg. PrincEzine is een goed instrument daarvoor, maar ook digitale gespreksfora bieden hier veel mogelijkheden. Mag ik u oproepen om uw PrincEzine aandachtig te lezen, zodat het aantal leden dat de PrincEzine opent boven de 60% komt?

 

Het gonst van de activiteiten binnen de Orde. Afdelingen zetten hun beste beentje voor om in te haken op de golf van vernieuwing en ze zijn vindingrijk in het vormgeven van de beleving van taal en cultuur door zeer gevarieerde initiatieven.

 

Samen met u allen, ook uw jubilerende afdeling Extra-Muros onder aanvoering van uw dynamische voorzitter Ward Coppens, willen we de bakens verzetten en het proces van vernieuwing en actualisering van de Orde verder vorm geven.

 

Uw afdeling is en blijft een hechte groep van vrienden die geregeld samenkomen. Hopelijk leiden de besluiten om nieuwe leden toe te laten en het lidmaatschap van Extra-Muros permanent te maken tot verdere groei en bloei van uw jubilerende afdeling.

 

Ik wens u allen verder een waardige jubileumviering en op naar het veertigjarig bestaan van uw afdeling Extra-Muros!

 

Jan Weierink

Vicepresident

Antwerpen, 27 april 2019


Reacties